Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego DlaMechanika.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

1. Ogólne warunki sprzedaży   
Właścicielem Sklepu Internetowego „DlaMechanika.pl jest:
Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Unii Lubelskiej 5
35-016 Rzeszów
NIP: 813-27-20-741
sklep@dlamechnika.pl
Tel: 34 / 326 11 51 zwana dalej Sprzedającym.

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów zablokowania funkcjonalności sklepu ze względu na przerwę techniczną
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawidłowych danych. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia telefonicznie lub / i poprzez e-mail, podany w formularzu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, z powodu niedotrzymania postanowień tego punktu przez klienta, nie będą realizowane.
 • Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 • Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości natury prawnej. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się na stronie sklepu z polskim interfejsem nie zawierają podatku VAT oraz wyrażone są w złotych polskich.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki zostanie dołączone potwierdzenie kupna -faktura VAT.
 • Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje przelewem na konto

Bank Citi Handlowy
PL42 1030 1508 0000 0008 0302 7005

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

 • Zamówiony towar Sprzedający dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi na etapie zamawiania.
 • Przy każdym zamówieniu ustalany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu Internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 • W przypadku płatności przelewem całkowity termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 • W przypadku zastosowania dla dostawy odroczonego terminu płatności (płatność po dostawie towaru Kupującemu) i niedotrzymania przez Kupującego oznaczonego na fakturze VAT terminu płatności Sprzedający może wdrożyć procedurę, której celem będzie uzyskanie dobrowolnej zapłaty zobowiązania. Kupujący zobowiązuje się zwrócić Sprzedającemu, na podstawie noty obciążeniowej, zryczałtowane koszty związane z powołaną procedurą w przypadku jej zastosowania w następującej wysokości:o    za pierwsze i każde następne wezwanie do zapłaty w kwocie 50,00 zł.,o    w przypadku, gdy wezwanie do zapłaty kierowane jest przez kancelarię prawną w kwocie 100,00 zł. za pierwsze i każde następne wezwanie.
 • Czas dostawy od momentu wysyłki uzależniony jest tylko i wyłącznie od wybranego rodzaju transportu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 • Oferta na polskiej stronie Sklepu Internetowego jest ważna tylko na terenie Polski.
 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu widniejącym w polu ‘Szybki kontakt' na stronie Sklepu Internetowego lub pod adresem e-mail: sklep@dlamechanika.pl
 • Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru skontaktować się ze Sprzedającym, w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 • Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Jest to możliwe, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. W takim przypadku koszt zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

2. Reklamacje / zwroty

Zwrot części

 • Producent części, dopuszcza możliwość zwrotu części nieprawidłowo zamówionych, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie, a producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu. W zależności od kosztów związanych z obsługą zgłoszenia, Klient może być obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości do 300 Euro. O wysokości opłaty manipulacyjnej klient zostanie poinformowany w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. Zafakturowane koszty dostawy jak również koszt zwrotu części obciążają Klienta. Jeżeli zwrócona część nosi ślady użycia lub uszkodzenia pomimo wcześniejszej aprobaty producent ma prawo odmówić przyjęcia i uznać sprzedaż części za dokonaną
 • Kupujący zwraca towar składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu - fakturą. W przypadku ewidentnego uszkodzenia opakowania przez zwracającego, sprzedawca potrąci kwotę 20 PLN jako rekompensatę za koszty wymiany opakowania.
 • Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres

Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.
Wanaty ul. Warszawska 2E,
42-260 Kamienica Polska.


UWAGA !!! nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu/wymiany, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie na jakie konto bankowe dokonać zwrotu pieniędzy. Formularz przesyłamy pocztą e-mail.
 • W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym zawierający: dane reklamującego - imię, nazwisko, dokładny adres, datę nabycia towaru, nazwę towaru , cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania jak też żądania reklamującego. Formularz przesyłamy pocztą e-mail.
 • Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sklep internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


3. Bezpieczeństwo

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" Klienci sklepu mają m.in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 • Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom trzecim.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

5. Postanowienia końcowe

 • Korzystanie ze sklepu www.dlamechnika.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nam tych faktów.
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 • Wszelkie zamieszczone w e-sklepie www.dlamechanika.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności, ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Opisy oraz zdjęcia produktów w e-sklepie mają charakter informacyjny

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników portalu dlamechanika.pl. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tego portalu.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Metal Team Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Rzeszowie, właściciela sklepu, w zakresie realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.

Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma Metal Team nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Metal Team w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Ochrona danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest Firma Metal Team Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 5.

Prawa użytkownika
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera serwisu WWW. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Twoje konto”.

Zakres udostępniania danych
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Cookies
Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między portalem bron.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.